Home Council

Council

Executive Committee

Ms. Chinta Abayawardana
President

Mr. Shalutha Athauda
Past President

Mr. Tisara de Silva
Senior Vice President

Ms. R.M.S. Menike
Vice President

Mr. Neil Kottege
Vice President

Mr. Ravi Samaraweera
General Secretary

Mr. Danushka Sanjeewa
Assistant Secretary

Mr. C.M. Chanaka Indrajith
Assistant Secretary

Ms. Indunil Athukorala
Treasurer

Ms. Tharanga Dharmasena
Asst.Treasurer

Mr. Francis Rajkumar
Editor

Mr. Krishantha De Silva
Assistant Editor

Council Members

Mr. Jagath Fernando

Mr. Priyantha Sahabandu

Mr. Priyankara Perera

Mr. Kelum Jayasuriya

Mr. G.J. Tikiri Kumara

Mr. B.M.W. Balasooriya

Mr. Priyantha Gunawardena

Mr. Leslie Warakagoda

Mr.W.Nidangoda

Mr. Danushka Sanjeewa

Mr. R.Sandanakrishnan

Mr. N.Sivanesan

Mr. Ajith P. Thilakarathna

Ms. Chamila Samarasinghe

Mr. C.M. Chanaka Indrajith

 

Recent Events

Council Member Login